Be-Bop Your Visual Acts (Shared Space) By Julie Sass

 

Be-Bop Your Visual Acts. (Shared Space) By Julie Sass

Udstillingen er en del af Copenhagen Art Week

14. aug. – 26. sep. 2015


I Be-bop Your Visual Acts (Shared Space) viser Julie Sass nye stedsspecifikke værker: malerier, papirarbejder og tekstilværker installeret i et samspil med galleriets rum. I vinduet har hun skabt en slags ‘scene’, der knytter udstillingen sammen med Skydebanegade. Scenens lille rum danner sit eget univers – en slags lyssat 3D-collage – som vil kunne ses om aftenen og om natten fra gaden.

Udstillingen er en hyldest til kunstværkets autonomi og dialog med andre værker, udstillingsrum og beskuere. Julie Sass er optaget af, hvordan forskellige materialer, overflader og mønstre kan lede os til nye rum, nye oplevelser, fysiske såvel som mentale. Ved at opbygge billeder og objekter igennem forskellige lag, arbejder hun med materialernes og farvernes rumlige og sanselige egenskaber. Her skaber hun værker, der nærmere må betegnes som tilstande: Tilstande, der bevæger sig fra en materialitet til en anden, endda måske til en ikke-materialitet. Julie Sass insisterer på det rum eller den tilstand, der ligger imellem modpoler og kategorier; imellem hård og blød, sort og hvid, det materielle og det immaterielle. Sass finder dette mulighedsrum i abstraktionen:

“Abstraktion, for mig, er en måde at forbinde det kendte og det ukendte. Jeg ønsker at opleve noget, som jeg ikke har set før. Hvordan kan vi nå frem til det ukendte fra det kendte?”

 Ved at rehabilitere bevægelsen mellem polerne – tilstande af flydende overgange – udfordrer hun os på vores kulturelt konstruerede opfattelse af verden som absolut og dialektisk, og peger på et mulighedsrum rigt på nuancer, paradokser og potentiale.

Julie Sass (f.1971) har studeret ved Kunstakademiet i København og ved NYU i New York, hvor hun tog en Master of Fine Art grad i 2000. MA i Teori & Formidling, Kunstakademiet i København 2006. Hun har kurateret flere udstillinger med fokus på maleri, har stiftet Lokal med Tomas Lagermand Lundme og været initiativtager til udstillingerne Skabt af Tiden, Nationalmuseet (2012) og Minimal Baroque, Rønnebæksholm (2014).  Hun har udgivet bøgerne JS og JSII, Revolver Publishing og har blandt andet udstillet på Kunsthal Charlottenborg, Brandts, Rønnebæksholm, Den Frie, Vikingsberg Konstmuseum, Dalhousie Art Gallery i Halifax, Smack Mellon i Dumbo, Brooklyn, Jessica Murray Projects, New York, Pierogi 2000, Brooklyn, AREA-lugar de proyectos, Puerto Rico  og kunstmessen Untitled i Miami (2013).

Udstillingsperiode 14. aug. – 26. sep. 2015
Åbningstider under Art Week: ons. tors. fre., 12-17 og lør. 12-16
Åbningstider resten af perioden: tors. fre., 12-17 og lør. 12-16
Finnissage 27. sep. 17-20

Score er forfattet af Julie Sass og Tomas Lagermand Lundme.

Plakat af Julie Sass, Miriam Nielsen og Sara Laub

Link to article in Studio International

www.juliesass.dk
http://copenhagenartweek.dk/

 

KK_BYVAABEN_CMYK_02A.epsStatens_Kunstraad_LOGO-1WEB

 

Be-Bop Your Visual Acts. (Shared Space) By Julie Sass
Opening on the14th. of August 17- 20
Reading of the text Score at 18 pm by Tomas Lagermand Lundme and Julie Sass.
The exhibition is part of Copenhagen Art Week

 In the exhibition Be-Bop Your Visual Acts (Shared Space) Julie Sass shows new site specific works: paintings, works on paper and textile pieces. In the window she has created a ‘scene’ to be viewed from the street Skydebanegade. The little scene makes up it’s own universe – a kind of illuminated 3D collage – which is visible from outside the gallery during the day and at night.

The exhibition is at once a tribute to the idea of the autonomy of the art work as well as it’s ability engage with other works, the gallery space as well as the audience.
Julie Sass is concerned with how different materials, surfaces and patterns may lead us to new spaces, new experiences, both physical and mental. By building images and objects through different layers, she works with the spatial and sensory properties of the materials and colors. Through this process she creates works that may be described as states: states that fluctuate from concrete materialities to a diffuse non-materiality. Julie Sass insists on the space or state that lies somewhere between opposites and fixed categories; between the hard and the soft, between black and white, between the tangible and the intangible. Sass find this space of possibilities through abstraction:

“Abstraction is for me, a way to connect to the known and the unknown. I want to experience something that I have not seen before. How may we reach the unknown from the known?”

By exploring states of fluid transitions she rehabilitates the movement between opposites and challenges our culturally constructed view of the world as absolute and dialectical, thereby pointing to a range of opportunities rich in nuances, paradoxes and potential.

Julie Sass (f.1971) studied at the Art Academy in Copenhagen and at NYU in New York, and graduated as a Master of Fine Art degree in 2000. She holds an MA in Theory & Communication, from the Academy of Fine Arts in Copenhagen 2006. She has curated several exhibitions focusing on painting and has founded Local in collaboration with Tomas Lagermand Lundme and initiated the exhibitions, Shaped by Time, National Museum of Denmark (2012) and Minimal Baroque, Rønnebæksholm (2014). She has published the books JS and JSII, Revolver Publishing and has had exhibitions at Kunsthal Charlottenborg, Brandts, Rønnebæksholm, Den Frie, AREA-lugar de proyectos, Puerto Rico, Vikingsberg Konstmuseum, Dalhousie Art Gallery in Halifax, Smack Mellon in Dumbo, Brooklyn, Jessica Murray Projects, New York and the Art Fair Untitled in Miami (2013).

Opening hours during Art Week: Wed. Thurs. Fri, 12 to 17 and Sat. 12-16
Opening hours the rest of the period: Thurs. Fri, 12 to 17 and Sat. 12-16
Finnissage 27. September 17-20

Score is authored by Julie Sass and Tomas Lagermand Lundme.

Poster by Julie Sass, Miriam Nielsen og Sara Laub

Link to article in Studio International

www.juliesass.dk
http://copenhagenartweek.dk/

 Comments are closed.