EATING ICE CREAM OUT OF A SKULL – GROUP EXHIBITION

JV_26-2

© Jim Veil

:: EATING ICE CREAM OUT OF A SKULL ::

 Christopher Ilth – AG Davis Domokos Jim Veil – Jon Read

 29.11. 2013 – 11.01. 2014

                                                                                                                                                                                                                     (Scroll down for English version)

Eating Ice Cream Out of a Skull præsenterer værker af en gruppe yngre billedkunstnere fra den amerikanske undergrunds kunstscene, som alle udstiller udenfor USA for første gang. På trods af de umiddelbart forskellige kunstneriske og visuelle strategier, er gruppen forbundet af deres rå og energiske tilgang. Tilsammen repræsenterer de fem kunstneres individuelle udtryk en potent visuel cocktail inspireret af både punk rockens gør-det-selv æstetik og det nittende århundredes avantgardekunst. Med en skaberkraft uafhængig af offentlig støtte og kommercielle interesser kreerer de fem billedkunstnere værker, der tager udgangspunkt i den komplekse, amerikanske oplevelse, præget af  pop-kulturens dystre mytologi, voldsomme kontraster mellem rig og fattig, og storbyernes barske junglelov.

AG Davis præsenterer forvrængede collage-portrætter og Art-Brut inspirerede tegninger, en slags visuelt gadekryds mellem Richard Prince og en ung Mike Kelley. Der lånes respektløst fra hvad som helst, så længe det kan maltrakteres og genbruges.  AG Davis bor og arbejder i St. Augustine , FL.

Domokos er manden bag multimedie-konceptet Future Blondes, et eksperimental-ensemble med rødder i Noise og elektronisk musik. Det visuelle aspekt er inspireret af russisk konstruktivisme og glittede asiatiske magasiner der via cut-up teknik og fotokopimaskine bearbejdes til abstrakte og grafiske collager. Domokos bor og arbejder i Houston, TX.

Christopher ”Ilth” Erickson dissekerer omhyggeligt illustrationer fra en bred vifte af gamle bøger og tidsskrifter. Ud fra det nøje udvalgte materiale skabes en detaljerig og alternativ historisk anatomi, der er lige dele Victoriansk mareridt og vintage Sci-Fi.
 Ilth bor og arbejder i Chicago, IL.

Jon Reads humoristiske skulpturer og malerier ligner den malebogs-version, der ville komme ud af at blande motiver fra “primitive” religioner med en samling apokalyptiske 70’er og 80’er B-film.  Mandlige og kvindelige guder møder good and bad-guys, sirener og atomare skurke i et industrielt slaraffenland, hvor der konstant er en kulørt regnbue på himlen.
Read bor og arbejder i Houston, TX .

Jim Veil ynder at gå lange ture i sit nabolag i San Francisco’s Mission-distrikt, hvor han finder gamle kvitteringer, tyggegummi-papir og andre forladte elementer, der ellers anses for papirkurv-værdige af de fleste. Genstandene indgår derefter, blandet med Jim Veils egne fotografier, tegninger, kruseduller og noter, i omfattende lag-på-lag collager, der sættes sammen og pilles fra hinanden igen, indtil stykkerne passer sammen, eller han løber tør for tape. Temamæssigt spænder værkerne bredt. Rauschenberg møder Fluxus og Mail Art i et trashet univers.
Veil bor og arbejder i San Francisco, Californien.

De fem kunstnere har yderligere det til fælles, at de på et tidspunkt alle har krydset vej med gæstekurator, Morten Brohammer, der fra København driver pladeselskabet Skrot Up og bloggen Semantic Uproar, hvor de henholdsvis både har udgivet musik og vist deres billedkunst i løbet af de sidste fire år.

Udstillingen er kurateret af Third Space i samarbejde med Morten Brohammer.

Opening hours Thurs. Fri. 12-17 & Sat. 12-16 from 30th of Nov. – 11 Jan. 2014

Eating Ice Cream Out of a Skull offers insight into a new breed of American underground artists. Though they employ distinctly disparate visual strategies, this group is linked by their raw and energetic contributions to modern underground music. The works are informed by life in the complex American experience, with it’s looming pop culture-mythology, and drastic urban landscapes with it’s poverty and wealth, physical and social violence, grime and sterility, and all other polarities. These artists combine the aesthetic of the DIY punk rock poster, and 19th century Avantgarde distinctions, into a potent visual cocktail resisting categorization.

 AG Davis presents distorted collage portraits and Art Brut inspired drawings, a kind of visual crossbreed between Richard Prince and a young Mike Kelley. He disrespectfully borrows or steals anything as long as it can be mangled and recycled. AG Davis lives and works in St. Augustine, FL .

Domokos is the man behind the multimedia concept Future Blondes, an experimental ensemble with roots in Noise and electronic music. The visual aspect is inspired by Russian Constructivism, Op Art, and glossy Asian magazines which are cut-up and processed via xerox into abstract and graphic collages.
Domokos lives and works in Houston , TX .

Christopher ” Ilth ” Erickson meticulously dissects illustrations from a variety of old books and magazines. From the carefully selected materials, he creates a highly detailed and alternative historical anatomy that is equal parts Victorian nightmare and vintage Sci-Fi. Ilth lives and works in Chicago, IL.

Jon Reads humorous sculptures and paintings equal the coloring book version that would come out of the mixing of designs from the so-called “primitive” religions with a collection of apocalyptic 70s and 80s B-movies. Male and female gods encounter good and bad – guys, sirens and atomic villains in an industrial wonderland with a constant colorful rainbow in the sky. Read lives and works in Houston , TX .

Jim Veil likes to take long walks in his neighborhood in San Francisco ‘s Mission district, where he finds old receipts, photos, bubble-gum wrappers, and other abandoned items that are considered trash by most people. The objects are then mixed with Jim Veils own photographs, drawings, doodles, and notes, in extensive layer-by-layer collages put together and taken apart again until the pieces fit together, or he runs out of tape. Thematically, the works range widely. Rauschenberg meets Fluxus and Mail Art in a trashy universe. Veil lives and works in San Francisco , California.

The five artists furthermore have more in common that at some point everyone has crossed paths with guest curator – Morten Brohammer from Copenhagen who runs the record label Skrot Up and the blog Semantic Uproar where the five artists respectively have released both music and displayed their art during the last four years.

Kryds

 

 Comments are closed.